ЦСРИ Перник

 

Често задавани въпроси

Безплатно ли е ползването на социалната услуга ЦСРИ - Перник?

Да, ползването на услугата е безплатно.

Задължително ли е детето ми да има решение на ТЕЛК, за да ползва услугите на ЦСРИ - Перник?

Не е задължително детето Ви да има решение на ТЕЛК, за да бъде потребител на ЦСРИ - Перник.

Част от потребителите ни имат решение на ТЕЛК, но имаме и потребители, чието състояние не е свързано с явяване на ТЕЛК - например заекване, обучителни трудности, трудности в социалната адаптация, затруднено общуване, преживяна травма и др.

Към кого е насочена социалната услуга ЦСРИ - Перник?

Целевата група на ЦСРИ - Перник е много широка и включва деца на възраст до 18 години с необходимост от подкрепа поради:
- говорни нарушения,
- сензорни нарушения (проблеми в слуха и/или зрението),
- обучителни трудности,
- интелектуална недостатъчност,
- генерализирано разстройство на развитието (аутизъм, синдром на Аспергер),
- хиперактивност,
- дефицит на вниманието,
- физически проблеми,
- емоционални проблеми,
- поведенчески особености,
- трудности в адаптацията (в училище, в детската градина, в нова житейска ситуация и др.),
- страхове,
- тревожност,
- преживяна травма (от насилие, от раздяла на родители, от загуба на близък човек и др.),
- липса на мотивация и др.

Детето ми е потребител на ЦСРИ - Перник, но скоро навършва 18 години. Какво да правим след това?

Отговорът на този въпрос не е еднозначен, но след навършване на 18-годишна възраст лицето няма право да продължава да ползва услугите на ЦСРИ - Перник.

В този смисъл по-нататъшната подкрепа на лицето, ако е необходима такава, излиза извън възможностите на ЦСРИ - Перник.

Теоретично следва да потърсите подходяща социална услуга за лица над 18 години.

Имам притеснения във връзка с развитието на детето си. Какво трябва да направя, за да го доведа на консултация в ЦСРИ - Перник?

Свържете се със специалист от екипа ни на някой от телефоните на центъра (тел: 076 / 606545, 0878567790 или 0878567791), за да обясните накратко какви са притесненията Ви и за да уговорите дата и час за провеждане на консултацията.

На консултацията следва да дойдете заедно с детето си като при необходимост може да се проведат още няколко занимания с него.

Как протича първата консултация?

Родителят (или родителите) идва заедно с детето си в уговорения час на уговорената дата.

Един специалист от екипа на ЦСРИ - Перник поема родителя и събира от него подробна информация, предоставя му насоки за подкрепа или работа вкъщи, отговаря на поставени въпроси и др. Впоследствие след обобщаване на резултатите от заниманието с детето го информира за възможни варианти за подкрепа, ако е необходима такава.

Друг специалист от екипа на ЦСРИ - Перник поема детето и заниманието с него протича по подходящ начин - при деца в ранна детска, предучилищна, начална училищна възраст дейността е с по-занимателен и игрови характер и между другото се събира необходимата информация, а при деца в юношеска възраст - по по-партньорски начин, под формата на беседа и структурирани дейности.

Необходимостта от провеждане на допълнителни консултации или липсата на такава необходимост се обсъжда с родителя в края на консултацията.

Какво се случва след приключването на консултацията / консултациите?

Специалистите, които са провели консултациите с детето и с родителя, обсъждат помежду си информацията и обобщават резултатите от проведените изследвания (анамнеза, наблюдение, диагностика с различни оценъчни процедури и методики).

Независимо дали притесненията на родителя са се потвърдили или не са, той може да получи обобщената информация в писмен вид като дойде на адреса на социалната услуга.

Ако след консултацията се потвърди необходимостта на детето ми да ползва специализирана подкрепа, кога то може да започне да ползва услугите на ЦСРИ - Перник?

Капацитетът на социалната услуга е 40 потребители. Той винаги е запълнен, а желаещи да ползват услугите на Центъра се свързват с екипа ни постоянно.

По тази причина в ЦСРИ - Перник действа листа на чакащите потребители, която осигурява последователно поемане на желаещите.

В случай че няма записани чакащи за съответния вид специалист, който е необходим на Вашето дете, ЦСРИ - Перник веднага Ви информира за това и Ви насочва към отдела "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане" за подаване на документите за ползване на услугата, за да може то да започне да ползва услугите на центъра възможно най-скоро.

В случай че в листата са записани чакащи за съответния вид специалист, детето Ви не може да бъде поето веднага. Ще получите конкретни насоки за занимания вкъщи, а освен тях и информация за други възможности за получаване на подкрепа.

Ако имате желание, детето Ви може да бъде записано в листата на чакащите, за да бъде поето, когато дойде редът му.

Колко време чака един кандидат-потребител, който е записан в листата на чакащите, за да бъде поет от ЦСРИ - Перник?

На този въпрос не може да се даде категоричен отговор, защото зависи от допълнителни фактори:
1) има ли свободно място при дадения специалист
2) колко други деца, които се нуждаят от подкрепа от такъв специалист, са записани преди Вашето дете в листата на чакащите
3) дали свободният час при специалиста е удобен за Вас?

Какво е работното време на ЦСРИ - Перник?

Работното време на Центъра е от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Налага се да прекратим ползването на услугата от нашето дете. Как може да стане това?

Ползването на социалната услуга не е задължително.

В случай че желаете детето Ви да престане да бъде потребител на услугата, е необходимо само да подадете писмено уведомление по образец, което ще получите от който и да е специалист от екипа на ЦСРИ - Перник.

Детето ми беше потребител на ЦСРИ - Перник, но се наложи да прекратим ползването на услугата. Възможно ли е то отново да стане потребител на Центъра?

Да, възможно е, в случай че детето Ви все още не е навършило 18 години. За целта е необходимо да се свържете с екипа на ЦСРИ - Перник и да заявите желанието си детето Ви да ползва услугите на Центъра.

Възможно е да е необходима допълнителна диагностика, с цел изясняване на конкретните потребности на детето.

Впоследствие възможностите са две - или има възможност детето Ви да бъде поето веднага, или се налага да бъде включено в листата на чакащите, докато дойде редът му.

В разговора със специалист от екипа ще получи информация за възможностите на ЦСРИ - Перник към съответния момент.

Има ли други подобни социални услуги или образователни институции в гр. Перник, към които мога да се обърна, за да осигуря на детето си подходяща подкрепа?

Освен ЦСРИ - Перник, на територията на гр. Перник функционират и други социални услуги за деца, като:

- дневен център за деца с увреждания "Добро сърце",
- център за обществена подкрепа (за деца и семейства),
- приют,
- общински комплекс за иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 г. (реформиран дом за медико-социални грижи за деца - Перник),
- фондация П.У.Л.С. и кризисен център към фондация П.У.Л.С.,
- център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
- и други.

На територията на община Перник функционира и ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

На територията на община Перник функционира едно помощно училище - интернат: ПУИ "Любен Каравелов".

В дясната част на настоящата страница можете да видите някои полезни връзки - изброени са социални, образователни, медицински услуги или институции, сайтове за закупуване или изработване на дидактични и терапевтични материали и др.