ЦСРИ Перник

 

За ЦСРИ Перник - Занимания

Някои подробности за организацията на работа:


Заниманията (сесиите) протичат под различна форма в зависимост от конкретните потребности и моментното състояние на потребителя – игрово занимание, учебен процес, рехабилитационен процес, социално взаимодействие и др.

Заниманията са почасови като детето престоява в Центъра за определено време според договорения график на провеждане - обикновено продължителността им е 45 минути.

Индивидуалният график на заниманията (продължителността на заниманията, честотата и конкретните дни и часове на провеждане) зависи от свободните часове на специалиста или специалистите, както и от възможностите на родителите да осигурят присъствието на детето си в предложения график.

При първоначалното изготвяне на графика на децата в началото на всяка нова учебна година, екипът на ЦСРИ – Перник се стреми да удовлетворява в максимална степен предпочитанията на всички потребители. Впоследствие свободните часове за нови потребители зависят от конкретните освободени часове от деца, които преустановяват ползването на услугата.

Индивидуално занимание в ЦСРИ – Перник може да се проведе както от един, така и от повече специалисти в зависимост от потребностите на детето.

Групово занимание в Центъра може да се проведе както от един, така и от повече от един специалисти в зависимост от групата потребители, както и от целта на заниманието.

В случай че детето има потребност и обстоятелствата в организацията на работа позволяват, е възможно да се провеждат и комбинирани занимания, при които заниманието се разделя на две части: индивидуално занимание и групово занимание – например 30 минути индивидуална работа (с логопед, с психолог, с кинезитерапевт...), след което групова работа за сформиране и затвърждаване на различни умения и трупане на социален опит (взаимодействие, общуване, игра с връстници, пресъздаване на ситуация в клас или в група и др.).

Заниманията се водят от един или от повече специалисти от екипа на Центъра – психолог, логопед, слухово-речев рехабилитатор, специален педагог (учител на деца с умствена изостаналост), специалист социални дейности или кинезитерапевт.